Elevhälsan

 

Elevhälsan tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Vi är elevernas företagshälsovård. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt! Skolhälsovården ska vara förebyggande. Vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet.

En förutsättning för en bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är det en av skolhälsovårdens uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande - att skolan anpassas till elevens förutsättningar och behov. Man kan säga att vi är något av en lokal barnombudsman och Barnkonventionen är en ledstjärna i vår verksamhet!

Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Förebygga och underlätta

Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Vi har byggt upp information kring dessa kategorier:

• Hälsa
• Psykisk hälsa
• Trygghet och studiero
• Verksamhet och stöd
• Relationer
• Det här är elevhälsa

Öppen mottagning:
Mottagningen är öppen tisdag-fredag hela dagen. Vid föräldrabesök boka gärna tid på telefon 08-50822289.

Vid medicinska frågor kan ni ringa 1177, vårdguiden eller kontakta er vårdcentral.
 

Skolhälsans rutinkontroller ser ut enl. följande:

6-åringar erbjuds att träffa skolläkaren tillsammans med förälder där eleven mäts, vägs, ryggen kontrolleras och eleven får sin andra mässling, påssjuka o röda hund-vaccination (MPR). Hälsodeklaration ifylls av förälder & lämnas till skolhälsovården.

Årskurs 1 Syn och hörselkontroll

Årskurs 2 Längd och vikt

Årskurs 4 Hälsodeklaration ifylls av förälder och lämnas till skolhälsan, hälsosamtal, längd, vikt, syn och ryggkontroll.

Årskurs 5 flickor erbjuds HPV vaccin vilket ges 3 doser under läsåret.

Årskurs 6 Längd, vikt och ryggkontroll. Vaccin mässling , påssjuka och röda hund ( MPR )till elever födda innan 2002.

Årskurs 8 Hälsodeklaration ifylls av förälder & lämnas till skolhälsan, hälsosamtal, längd, vikt, syn, ryggkontroll samt ev. medicinsk yrkesvägledning.

Årskurs 9 Medicinsk yrkesvägledning vid behov

Gymnasiet År 1 Hälsodeklaration ifylls av förälder & lämnas till skolhälsan samt hälsosamtal.

Om Ni har funderingar och behöver prata akut om Ert barn kan Ni ringa 08-320 100 Sjukvårdsrådgivning för barn. Sjukvårdsrådgivning på nätet finns också på sjukvårdsrådgivningen.

Skolhälsans valda länkar

Nedan följer några bra länkar.

Information från skolsköterskan

Relaterade dokument följer nedan: