Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska del ingår som en insats i skolans samlade elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psyko-sociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans medicinska del består av skolsköterska och skolläkare. Vi ska i samarbete med elev och vårdnads­havare bidra till att skolgången blir den bästa möjliga.

Vi tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Som inom all annan hälso-­ och sjukvård har vi tystnadsplikt. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande, vi följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser.

En förutsättning för bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är det en av elevhälsans viktigaste uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande.

 

Tidpunkter och innehåll för hälsobesöken 

Förskoleklass/ÅK1: En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar i barnhälsovården ligger till grund för vår planering. Skolsköterskan kontrollerar barnets syn och längd- och viktutveckling. Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren. Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. I förskoleklass eller i åk 1 vaccineras ditt barn med dos 2 mot mässling-påssjuka-röda hund.

Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in förskollärarens/lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat. Skolsköterska och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens behov ur ett medicinskt perspektiv.

Årskurs 1: Hörselkontroll.

Årskurs 2: Kontroll av längd och vikt.

Årskurs 4: En hälsodeklaration fylls i av vårdnadshavare och lämnas till skolsköterskan. Eleven fyller i en hälsoprofil och träffar skolsköterskan för ett hälsosamtal, kontroll av längd, vikt och rygg.

Årskurs 5: vaccination mot humant papillomvirus (HPV), två doser.

Årskurs 6: Kontroll av längd, vikt och rygg.

Kontakt

 

Elisabet Mandorff, skolsköterska.

Telefonnummer: 076-122 22 89

Mail: elisabet.mandorff@edu.stockholm.se

Skolläkare Maria Ronnerstam kontaktas via skolsköterskan.
 

 

 

 

 

 

 

Ingress: 
Elevhälsan