Till innehåll på sidan

Fritidshem

Fritidsverksamheten

Skolans fritidshem är lokalintegrerade och finns i varje arbetslag.Verksamheten grundar sig på Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, och Årstadalsskolans mål. Fritidshemmet omfattar skolfri tid och har till uppgift att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt att erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Meningsfull fritid

Vi strävar efter att skapa en trygg, rolig och stimulerande verksamhet som utformas efter elevernas intressen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Eleverna ges möjlighet till fri lek ute och inne men har även schemalagda aktiviteter exempelvis skapande, informations- och kommunikationsteknik, bygg och konstruktion, lekar och sport, spel och utedagar.

Normer och värden

Vi arbetar enligt lösningsinriktad pedagogik (LIP) vilket innebär ett positivt förhållningssätt mellan pedagoger och elever med även pedagoger emellan. Vi har ordnings- och trivselregler som utformats och efterföljs i samråd med eleverna som då tränas i demokratiskt tänkande. Vår likabehandlingsplan ligger till grund för det främjande och förebyggande arbetet med normer och värden.

Elevernas delaktighet och inflytande

Regelbundna samlingar genomförs där eleverna får möjlighet att komma med förslag på aktiviteter och förändringar. Här får eleverna information som rör deras vistelse på fritidshemmet och får själva möjlighet att ta upp saker som de tycker är viktiga.

Jämställdhet mellan flickor och pojkar

Kvinnliga och manliga pedagoger arbetar tillsammans aktivt för att bryta traditionella könsmönster genom att vara goda förebilder samt att ha ett gemensamt förhållningssätt där varje elev ses utifrån individ och inte kön. Eleverna uppmuntras att prova på olika aktiviteter för att bryta invanda könsmönster. Den fysiska miljön och material som vi använder är också utformat utifrån ett könsneutralt perspektiv.

Uppsägning av fritidshemsplats

Här kan du säga upp din fritidshemsplats.

 

 

 

Dela: